Piaszczyński, Stanisław Konstanty 1

Birth Name Piaszczyński, Stanisław Konstanty
Gender mężczyzna
Age at Death 48 years, 10 months, 23 days

Narrative

Kupił od Józefa Godlewskiego gospodarstwo w Dziarnikach w 1906r za kwotę 12750 rubli ( za te pieniądze można było w tamtym czasie kupić 200 krów) (obecnie Kosówka pod Grajewem)

Narrative

W Akcie Małżeństwa wpisano nazwisko Piaściński.

Events

Event Date Place Description Sources
Birth 11/14/1868 Łomżyca    
Death 10/7/1917 Dziarniki    
General

nr 34 Dziarniki
Działo się w Rydzewie dnia 8 października 1917 roku o godzinie 9 z rana.
Stawili sie Piotr Zyskowski lat 32 i Michał Zyskowski lat 35 mający obaj gospodarze w Dziarnikach zamieszkali i oświadczyli iż wczoraj w Dziarnikach o godzinie 7 rano umarł Stanisław Piaszczyński lat 48 mający syn niegdy Jana i Tekli z Janowskich małżonków Piaszczyńskich urodzony w Łomżycy gminy Kupiski powiatu Łomżyńskiego, a w Dziarnikach zamieszkały, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Walerię z Zaorskich. Po przekonaniu się naocznem o zejściu Stanisława Piaszczyńskiego akt niniejszy świadkom niepiśmiennym przeczytany przez Nas tylko podpisany został. ks. Rusecki
Pochowany na cmentarzu w Rydzewie.

Property        
General

Urząd SKarbowy w Grajewie
styczeń 1923r.
Zaświadczenie
Potwierdza się, że na poczet podatku spadkowego od majątku pozostałego po zmarłym 7 października 1917r. we wsi Dziarniki gm. Bełda Stanisławie Piaszczyńskim, składającego się ze stu (100) mrg. gruntu różnego rodzaju, zabudowań, inwentarzy żywych i martwych, w dniu dzisiejszym wpłacono przez Stanisławę Bukowską ze wsi Łękowo gm. Bogusze kwotę mk: 43.000 (czterdzieści trzy tysiące) pod poz.38 dzienn. przychodowego Kasy Skarbowej w Grajewie.
Wobec czego w myśl §73 Rozp.Ministra Skarbu z dn. 22 lipca 1920r. ( Dz.Ust.Nr.78 poz. 524) Urząd nie stawia przeszkód do sporządzenia aktu notarialnego, odnośnie przeniesienia tytułu własności

Probate   Łomża    
General

Wypis hipoteczny.
Wykaz hipoteczny.
Dział I.
Wymienienie nieruchomości i opisanie granic.
Gubernii Łomżyńskiej, powiatu Szczuczyńskiego, położony majątek ziemski Dziarniki litera A,
obejmujący dwie działki, o powierzchni ogólnej 50 dziesięcin 2139 sążni miary rosyjskiej, albo 99 morgów 92 pręty miary nowopolskiej, przez Nr-y 2 i 3 na planie gruntów i w rejestrze oznaczone , w 1895 roku przez przysięgłego mierniczego drugiej klasy Mikułowskiego skompilowanych i dołączonych do zbioru dokumentów tej księgi pod Nr-ami 1, 2, od głównego majątku Dziarniki do obecnej księgi wydzielony wg. wniosku od 18 lutego 1895 roku. Wprowadzono wg definicji Wydziału Hipotecznego od 16 marca 1895 roku. Zaznacza się, że wg rejestru gruntu, przez przysięgłego mierniczego drugiej klasy Mikułowskiego w 1895 roku sporządzonym, wprowadzony do zbioru dokumentów tej księgi pod Nr 6, majątek obejmuje w sobie powierzchni 51 dziesięcinę 1263 sążni miary rosyjskiej. O czym tutaj jest zapisane wg. akta od 14 (26) lipca 1895 roku. Wprowadzono wg definicji Wydziału Hipotecznego od 15 lipca 1895 roku.
Dział II.
Wymienienie właściciela i ustalenie własności.
Osip syn Ignacego Godlewski wg prawa własności jest właścicielem całego majątku, które w księdze tej udowodnione jest na następnej podstawie prawnej. Według definicji Wydziału Hipotecznego od 16 marca 1895 roku za właścicieli tego majątku, w równych częściach, byli uznani dwuimienny Adam – Romuald Kuczyński i Osip Godlewski. Z nich dwuimienny Adam – Romuald Kuczyński, wg aktu od 14 (26) października 1896 roku, całą swą własność tego majątku sprzedał Osipowi Godlewskiemu za cenę 1300 rubli, w wyniku czego on (Osip Godlewski) został właścicielem całego tego majątku. O czym tutaj zapisane jest na podstawie ww aktu. Wprowadzono wg definicji Wydziału Hipotecznego od 31 marca 1897 roku. Zastrzega się miejsce i prawo hipoteczne dla treści z aktu z dnia 29 października (11 listopada) 1913 roku za No 20 kolejnym, osnowy następującej.

Stanisław syn Jana Piaszczyk, on jest Piaszczyński, jest właścicielem wg pełnego prawa własności, wykupionym od byłego właściciela Osipa Godlewskiego wg aktu z tej księgi od 29 października (11 listopada) 1913 roku za Nr 20, za cenę 12750 dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt rubli. Wprowadzono wg tegoż aktu Nr 20.
Takowy akt przez Wydział Hipoteczny w zatwierdzeniu zawieszony został decyzją z dnia 6 listopada 1913 roku.

Pisarz hipoteczny przy Sądzie Okręgowym w Łomży za dosłowną zgodność niniejszego wypisy z wykazem hipotecznym księgi dóbr Dziarniki A szczuczyńskiego powiatu, zaświadcza.
Wypis ten wydaje się Bolesławowi Mikulskiemu ...
Łomża 22 października 1924r.

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father Piaszczyński, Jan6/15/18412/13/1883
Mother Janowska, Tekla9/21/18493/31/1911
         Piaszczyński, Stanisław Konstanty 11/14/1868 10/7/1917
    Sister     Piaszczyńska, Adela 3/2/1880 3/5/1967
    Brother     Piaszczyński, Antoni 10/16/1882 before 1935
    Brother     Piaszczyński, Michał Jan 9/28/1872 8/15/1935
    Brother     Piaszczyński, Stanisław 8/4/1867 8/19/1867
    Sister     Piaszczyńska, Wiktoria Marianna 6/7/1877

Families

Family of Piaszczyński, Stanisław Konstanty and Zaorska, Waleria

Married Wife Zaorska, Waleria ( * 12/9/1868 + 9/13/1920 )
   
Event Date Place Description Sources
Marriage 2/17/1892 Miastkowo    
  Narrative

Akt № 14 Łomżyca i Korytki
Działo się w Miastkowie 17-go (29-go września) lutego 1892-go roku o godzinie 3-j po południu. Ogłaszamy, iż w obecności świadków: Andrzeja Szemborskiego 30 lat i Jana Drebota 27 lat mających, obu gospodarzy pierwszy w Osetnym, a drugi w Łomżycy mieszkających, dnia dzisiejszego zawarty został religijny związek małżeński między: Stanisławem Piaścińskim kawalerem na gospodarstwie w Łomżycy parafii Łomżyńskiej mieszkającym i tutaj urodzonym, synem Jana i Tekli z Janowskich małżonków Piaścińskich, 25 lat mającym, a Walerią Zaorską panną z rodzicami na gospodarstwie w Korytkach miejscowej parafii mieszkającej i tutaj urodzonej, córką Jana i Antoniny z Solińskich małżonków Zaorskich, 23 lata mającej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, publikowane w miejscowym i Łomżyńskim Kościołach Parafialnych w dniach 2-go (14-go), 9-go (21-go) i 16-go (28-go) lutego roku bieżącego. Małżonkowie nowi oświadczają że nigdy przed tym żadnej umowy przedślubnej nie zawarli. Obrządek religijny małżeństwa dokonany został przez Księdza Rodzewicza Administratora miejscowej parafii. Akt ten obecnym niepisemnym odczytany, a przez nas podpisany został. Ks. W Rodzewicz Adm. M. Paraf.

  Children
Name Birth Date Death Date
Piaszczyński, Bolesław2/13/18939/2/1893
Piaszczyńska, Anna18966/23/1897
Piaszczyński, Bolesław3/20/18987/31/1898
Piaszczyński, Marian7/15/18992/17/1966
Piaszczyński, Czesław7/9/1901
Piaszczyńska, Stanisława4/17/19038/18/1984
Piaszczyński, Michał7/10/19055/22/1906
Piaszczyński, Adam12/11/1906
Piaszczyńska, Regina5/6/19095/15/1950

Source References

  1. Importuj z Untitled_1.ged